Menú

Galeria de projectes

Segueix-nos

Susbcriu-te al nostre butlletí
E-Mail:

                 

L'Associació

 
SEBA és una associació sense ànim de lucre que es va fundar l'any 1989 amb l'objectiu d'assessorar als usuaris dels primers programes d'electrificació rural amb energia solar fotovoltaica autònoma.

A l'any 2000 quan es va publicar el Real Decret que permetia connectar a la xarxa instal·lacions fotovoltaiques i vendre l'energia generada a la companyia, va ser una de les primeres en realitzar i gestionar aquest tipus d'instal·lacions, facilitant als propietaris de les instal·lacions la complicada tasca de legalitzar la instal·lació i vendre l'energia a les diferents companyies.

Quan es fa fundar l'associació, el seu àmbit d'actuació era a nivell de la Unió Europea, però amb l’entrada de SEBA a la cooperació internacional el seu àmbit s'ha ampliat a d'altres continents (Amèrica del Sud i Àsia).

SEBA té actualment 556 socis. D'aquests, 500 són socis numeraris (és a dir, que disposen d'energia elèctrica o aigua calenta mitjançant una instal·lació solar) i 56 socis simpatizants (dades de 2011). Per comunitats, a Catalunya hi ha 363 socis, 96 a Osca, 39 a les Illes Balears i 61 a altres comunitats.

SEBA està inscrita al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya, nº 11252. Secció 1ª. Barcelona. CIF: G 58847344, al Registre Nacional d'Associacions nº 90.997 de Madrid i al registre d'ONGD.


Organització

SEBA és una associació constituïda com a entitat sense afany de lucre i d'interès públic, regida pels seus Estatuts, pel Reglament de Socis i per les diposicions legals corresponents.
Com a tal, els seus òrgans directius són l'Assemblea General de Socis i la Junta Directiva, formada pels següents membres:


Junta Directiva

President: Josep Maria Carreras
Secretari: Jaume Serrasolses
Tresorer: Jaume Solsona
Vocal de Cooperació i Obres: Xavier Vallvé
Vocal de Microxarxes: Ramon Mateu
Vocal de Connexió a xarxa: Ramon Salleras

Equip humà

Gerent: Marc Romera
Gestió socis FVA: Sònia Blasco
Comptabilitat i FVCX: Francy Rendon
Cooperació internacional: Marina Gilaberte, Carlos Sordo i Maria Ten
Manteniment: Jorge Portero
Assessor jurídic: Josep Maria Ruiz

Notícies