Menú

Galeria de projectes

Segueix-nos

Susbcriu-te al nostre butlletí
E-Mail:

                 

Instal·lació Fotovoltaica Connectada a la Xarxa Elèctrica


ENERGIA SOLAR CONNECTADA A LA XARXA ELÈCTRICA

 
Convertir la llum solar que incideix sobre qualsevol superfície en la forma d'energia més valuosa i difícil de produir, l'electricitat, és un repte tecnològic que ara és al nostre abast: lesplaques fotovoltaiques només necessiten llum, no produeixen soroll, no tenen parts mòbils, ni pateixen desgast i la seva vida útil és gairebé eterna.

Amb una superficie d'uns pocs metres quadrats de teulada, coberta amb plaques fotovoltaiques, passem a disposar d'una petita centralelèctrica, amb la qual podem produir l'energia necessària per cobrir l'equivalent al consum elèctric d'una família. Com funciona? • l'electricitat generada es transforma automàticament a corrent altern, exactament igual que la de la xarxa elèctrica, mitjançant un o diversos onduladors

• durant les hores de sol, la instal·lació fotovoltaica produirà energia, independentment dels consums que es realitzin a la casa, i l'injectarà tota a la xarxa.


Actualment tota l'energia generada es ven a la companyia elèctrica a un preu primat, superior al que paguem a la companyia, per tant, és més avantatjós vendre tota la generada amb el sol a aquest preu i comprar la que consumim a la companyia elèctrica
.

• a les hores sense producció solar continuem consumint electricitat, molt sovint equivalent a la que durant el dia haurem enviat a la xarxa

• la xarxa elèctrica es comporta com una immensa bateria elèctrica, capaç d'absorbir els nostres excedents i "retornar-nos-els" sense la més mínima pèrdua quan la necessitem.


La llei vigent a Espanya per regular la possibilitat de vendre energia a la xarxa elèctrica (RD2818) autoritza a qualsevol persona a connectar la seva petita central elèctrica a la xarxa general de distribució elèctrica i rebre'n un pagament de la companyia elèctrica distribuidora. La diferència entre el preu primat de venda i el preu de compra habitual de l'electricitat ens permetrà anar amortitzant la inversió efectuada.

Ara fa cosa d’un any que en el context general de crisi econòmica, la preocupació pel dèficit tarifari del sistema elèctric ha anat en augment. S’han pres una sèrie de mesures contraproduents amb el foment de les energies renovables que s’han centrat a reduir les seves primes. S’ha oblidat que l’enorme dèficit històric ha estat generat per d’altres fonts energètiques i que el gran potencial de creixement de les energies renovables a mig termini ens reportarà de diverses maneres l’abaratiment dels costos de producció energètica.

El retall de les primes de la producció solar fotovoltaica ha estat a través del Reial Decret–Llei 14/2010, de 23 de desembre (B.O.E. núm. 312 de 24 de desembre de 2010). A continuació un exemple d’instal•lació fotovoltaica connectada a la xarxa agrupada a SEBA amb un funcionament òptim: 

Nom instal·lació     
Zona climàtica    1/1/2011 fins al 31/12/13 a partir de 1/1/2014
        límit h. equivalent amb prima: límit h. equivalent amb prima:
        1250kWh 1492 kWh
Any Potencia
Nominal(kW)
Producció
(kWh)
Hores equivalents de funcionament kWh Hores equivalents
sense prima (kWh)
Hores equivalents
sense prima (kWh)
2008 4.6 14194 3.085,65 1836 1594
2009 4.6 7273 1.581,09 331 89
2010 4.6 6753 1.468,04 218 0
 
És a dir, si a l’any 2011 es generessin els mateixos kWh que al 2010, 218 dels 1.468 kWh generats no tindrien prima.

Mentrestant, el Ministeri ha tingut aparcat durant mesos el projecte de RD que regula la generació distribuïda a través d’instal·lacions amb renovables de fins a 100 kW de potència nominal, i l’autoconsum. El passat dia 11 d’abril va treure’n un nou esborrany que ha coincidit amb l’accident nuclear a Fukushima (el Japó) succeït el dia 11 de març de 2011.

Aquesta normativa té per objecte que els particulars (en cases unifamiliars, edificis d’habitatges i petits nuclis urbans) generin la seva pròpia electricitat i la consumeixen, i sols si els falta consumir de la xarxa i si els sobra serà per a l’empresa distribuïdora amb compensacions.

Aquesta normativa té aspectes molt positius, però també n’hi ha d’altres que cal millorar. L’Associació a través del tràmit d’informació de la Comisión Nacional de la Energía ha presentat les seves pròpies al·legacions al projecte de RD, que ara resumim:

• No tenen sentit les precaucions i condicions que existeixen per a la connexió a la xarxa de distribució de les instal•lacions fotovoltaiques i, en general, amb renovables de petites dimensions.

• Per al cobrament de les primes aquestes instal•lacions no han d’estar sotmeses als tràmits d’inscripció al Registre de Preassignacions de Retribució, ni limitades per les quotes de potència que van ser aprovades a través del RD 1578/2008.

• La injecció d’energia elèctrica a la xarxa en els casos de petites instal•lacions per a autoconsum ha de ser considerat l’exercici d’un dret que recíprocament es correspon amb l’obligació de l’empresa distribuïdora de permetre l’accés. I el règim abreujat previst per a les instal•lacions de fins a 10 kW associades a un punt de subministrament, hauria de ser de connexió automàtica, tal i com es desprèn de les finalitats de la Directiva 209/28/CE.

• No és exigible que aquestes instal•lacions el pagament de cap aval econòmic per a la seva promoció.M'interessa la proposta de generar electricitat solar a casa. Què haig de fer?

• Posa't en contacte amb l'oficina de SEBA facilitant les teves dades de contacte.
 

Notícies