Serveis Energètics

L’objectiu de l’Associació és acopanyar als nous usuaris d’instal·lacions amb energies renovables, oferint-lis serveis a mida que els permetin fer la transició cap a un nou model energètic amb plenes garanties i amb la tranquilitat de saber que SEBA vetlla pels interessos dels seus associats, doncs un soci content és un promotor més de les energies renovables.
Aquest acompanyament pot incloure cadascuna de les fases necessàries per arribar a ser plenament sobirà de la teva propia energía, i que podem diferenciar entre les següents:

· Informació i assessorament sobre les diferents alternatives tècniques que disposeu d’instal·lar-vos energies renovables: fotovoltaica, mini-eòlica, micro-hidràulica, biomassa, aerotèrmia, … .
· Dimensionat i disseny de la instal·lació més adequada a les vostres necessitats. L’associació és pionera en el nostre país en dur a terme projectes fotovoltaics, i per a la resta de tecnologies col·labora amb especialistes amb dilatada experiencia per poder donar aquest servei als seus socis.
· Tramitació de subvencions i altres ajuts atorgats per les diferents administracions i organismos. Sempre que sigui posible, SEBA ofereix la possibilitat de  realitzar un document d’endós de la subvenció per tal de facilitar la inversió.
· Instal·lació i recepció  d’obra. La coordinació i la recepció de les obres (instal·lacions) les du a terme el Servei Tècnic de l’Associació. L’execució de les instal·lacions la realitzen empreses instal·ladores homologades per SEBA, amb la major part de les quals portem molts anys treballant i aprenent junts.
· Formació dels socis. La formació en el funcionament  dels equips que formen part de la instal·lació amb energies renovables és bàsica, i facil·lita que l’usuari pugui treure el màxim rendiment de la instal·lació des del primer dia. La fase de formació es realitza sempre durant la recepció de l’obra, si bé es pot allargar al llarg dels anys mitjançant el Butlletí Viure amb el Sol, i l’assessorament personalitzat que podeu rebre des de l’Associació.
· Seguiment i manteniment periòdic amb l’objectiu de detectar anomalies de funcionament i observar l’evolució de la producció i el consum energètic per detectar l’excés o defecte de la potència instal·lada. Aquest seguiment es pot dur a terme mitjançant un

· Contracte de manteniment preventiu, que implica una revisió anual de la instal·lació amb el corresponent informe de l’estat de funcionament i possibles recomanacions;

· Contracte de serveis energètics, que consisteix en assegurar al soci una quantitat d’energia a disposició, durant un període de temps concret, fent-se càrrec l’Associació de totes les despeses derivades  d’aquest compromís amb el soci d’assegurar-li una quantitat d’energia a disposició.

· Assegurança dels equips. L’associació té contractada una pòlissa que cobreix les instal·lacions de tots els socis que ho desitgin, aconseguint primers molt reduïdes i una cobertura dels riscos molt ajustada a les necessitats d’aquest tipus d’instal·lacions.
· Ampliació, millora o renovació de la instal·lació. Al llargdels anys les necessitats energètiques de la llar o de l’empresa poden anar variant, i la instal·lació pot quedar-se petitat, o pot necessitar de noves prestacions, o fins i tot pot haver-se de renovar degut als molts anys d’ús.
· Subministrament d’equips eficients. SEBA disposa de convenis i acords comercials amb empreses especialitzades en la venta d’equips d’alta eficiència energètica, i l’Associació repercuteis aquesta avantatges als seus socis.