Menú

Galeria de projectes

Segueix-nos

Susbcriu-te al nostre butlletí
E-Mail:

                 

Instal·lació Solar Tèrmica


L'APROFITAMENT TÈRMIC DE L'ENERGIA SOLAR

L'energia solar fa possible de forma molt simple produir calor a baixes temperatures (per sota de 100ºC) per cobrir necessitats energètiques com l'aigua calenta o la calefacció. Enaquest rang de temperatures, l'energia solar és més adequada que els combustibles o l'electricitat:

• els combustibles produeixen flames a centenars de graus, quan per dutxar-nos no la voldriem a més de 40ºC

• l'electricitat és una forma d'energia massa noble per degradar-la tèrmicament per produir aigua calenta o calefacció, sobretot si pensem que per generar-la ha calgut abocar al medi ambient ingents quantitats d'aigua calenta residual a les centrals tèrmiques i nuclears.

L'energia solar es pot fer servir per una feina tan modesta com elevar la temperatura de l'aigua a la de consum. Així, amb la llum solar que cada dia cau sobre la teulada, amb uns pocs metres quadrats de captadors, cobrirem un consum energètic sense que calgui portar l'energia de centenars o de milers de kilòmetres lluny.

La tecnologia que s'empra són els captadors solars, normalment plans, els quals absorbeixen eficaçment la llum solar i, gràcies a l'efecte hivernacle que es produeix dins del captador, transferir la seva energia a l'aigua que circula per l'absorbidor. L'aigua d'aquest circuit tancat circula entre el captador i l'acumulador, on mitjançant un intercanviador cedeix la calor a l'aigua de consum que s'hi emmagatzema.

L'acumulador és la reserva d'aigua calenta per a la nit i els períodes amb assolellament insuficient. Una energia de suport (resistència elèctrica, caldera o escalfador instantani de gas) permetrà un subministrament assegurat tot l'any, fins i tot en períodes sense prou sol.

Com funciona?
Una família necessita en general entre 2 i 4 m2 de captador solar, segons el nombre d'usuaris i si es connecta o no la rentadora i el rentaplats al circuit d'aigua calenta. Aquesta superfície tan petita es pot trobar a la teulada o en una paret, o en alguns casos a terra. L'acumulador, entre 150 i 300 l se situa dins de la casa, al més a prop possible dels captadors solars. Quan l'acumulador se situa més avall que els captadors (captadors a la teulada i acumulador al garatge, per exemple), la circulació entre ambdós es fa mitjançant una bomba (A). En canvi, si l'acumulador se situa més amunt que els captadors, per a instal·lacions petites, es pot prescindir de la bomba, ja que s'estableix una circulació natural entre ambdós (B)

Les instal·lacions solars tèrmiques també es poden utilitzar per a la calefacció. Idealment, el sistema d'emissió de calor hauria de ser un terra radiant, el qual permet treure un màxim rendiment als captadors solars, ja que la temperatura a la que circula l'aigua calenta per un terra radiant és relativament baixa, entre 30 i 40ºC. D'aquesta manera s'aprofita durant moltes hores l'energia aportada pel sol.

Per cobrir part de la demanda de la calefacció, cal un nombre de captadors força més gran que per l'aigua calenta. L'inconvenient és que per a la resta de mesos de l'any aquesta energia de més no s'aprofitarà, a no ser que es disposi d'un consum alternatiu a la calefacció, com podria ser escalfar l'aigua d'una piscina amb la intenció ampliar la temporada de bany.Si esteu interessats en una instal·lació tèrmiques podeu trobar consultar la pàgina web d'APERCA, l'Associació de Professionals de les Energies Reniovables de Catalunya.
També us podeu posar en contacte amb les agencies regionals o locals de la vostra comunitat
 

Notícies