Notícies :: Bonificacions Fiscals Autoconsum Solar

Titular notícies

Bonificacions Fiscals Autoconsum Solar

Dimarts 12 Novembre 2019

Directori de municipis amb bonificacions sobre l'IBI gràcies a l'autoconsum d'energia solar

Els avenços tecnològics de les últimes dècades ha fet que existeixin un bon grapat de sistemes d'aprofitament energètic capaços de lluitar per la descarbonització dels sistema elèctric i tendir cap un model més descentralitzat, amb un impacte ambiental més baix i unes conseqüències socioeconòmiques més profitoses per la població. Totes elles són vàlides i eficaces i s'han de tenir sempre en compte per tal d'optar per la més adient en cada cas particular. 

Al nostre territori les tecnologies de captació solar, ja siguin tèrmiques o fotovoltaiques, són les que han tingut una penetració més forta degut a la posició del nostre país al globus terraqui, així com per les condicions climàtiques i meteorològiques que fan que siguin sistemes idonis per a l'aprofitament de l'energia provinent del sol. Aquest fet fa que les instal·lacions de captació solar siguin les més susceptibles de generar legislacions favorables al respecte; a tots els nivells adminsitratius. 

En aquest article posarem de manifest aquelles ordenances municipals que presenten avantatges fiscals per a les noves obres d'autoconsum d'energia solar. Força ajuntaments estan apostant per bonificacions en l'Impost de Béns Immobles (IBI) per aquelles noves instal·lacions de captació solar. Aquestes bonificacions són un factor que pot ser desiciu en l'amortització de moltes d'aquestes obres, més encara en aquelles en que la instal·lació sigui col·lectiva; en que cada participant de l'obra es podrà beneficiar de la bonificiació municipal; tot i que veurem però que té i segurament tindrà limitacións. Aquestes dades són relatives a les ordenances municipals del 2019. De cara les noves ordenances per a l'any 2020 és possible que canviïn, sobretot en els casos de les instal·lacions col·lectives, on es preveu que les bonificacions siguin força més baixes per cada participant. En l'anterior quadre es mostren els avantatges de les ciutats més importants del territori a nivell demogràfic. Així i tot Catalunya té 947 municipis, molts d'ells força petits, però amb governs treballadors i amb polítiques favorables a la descarbonització dels sitema. Us animem a preguntar als vostres alcaldes/esses i regidors/es si al vostre poble també hi ha avantatges fiscals per a la instal·lació de sistemes fotovoltaïcs o tèrmics.
 
Abrera       33 %
Bonificació sobre l'Impost sobre Béns Immobles del 33 % durant 1 any per aquells habitatges que utilitzin fonts de captació solar per el seu aprofitament energètic. 
 
Alcarràs      50 %
Bonificació durant 4 anys per a instal·lacions d'autoconsum residencial. Presentar la sol·licitut a l'Ajuntament del municipi
 
Badalona    50 %
Bonificació durant 3 anys per a instal·lacions de tot tipus. Presentació de la sol·licitut abasn de tres mesos després de la finalització de l'obra. Instal·lacions amb una potència de captació mínima d'1 kW i amb una bonificació màxima de 300 €/any

Balaguer   50 %
Bonificació durant 3 anys per a obres d'instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en l'àmbit residencial. Presentar la sol·licitut a l'Ajuntament del municipi abans del termini establert

Barcelona 50 %
Bonificació durant 3 anys per instal·lacions d'autoconsum residencial. Presentació de la sol·licitut abans de tres mesos després de la finalització de l'obra
 
Bellcaire   
d'Urgell
50 %
Bonificació del 50% de l'impost per aquelles obres d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en l'ambit residencial que es facin durant l'exercici 2020

Bellvís i    
els Arcs
25 %
Bonificació durant 2 anys per instal·lacions d'autoconsum residencial. Presentar la sol·licitut a l'Ajuntament del municipi

Castelldefels 50 %
Bonificació durant 5 anys per instal·lacions d'autoconsum residencial. Les instal·lacions hauran de tenir una potència de captació mínima d'1 kWp. Durant els 5 anys s'haurà d'acreditar el manteniment de la instal·lació. Presentar la sol·licitut abans del 31 de març de cada exercici

Granollers 50 %
Bonificació durant 5 anys per a instal·lacions d'autoconsum residencial. Presentar la sol·licitut a l'Ajuntament del municipi abans de de tres mesos després de la finalització de l'obra

Lleida        30 %
Bonificació durant 5 anys. La bonificació canvia cada any; del 50 % el primer any i del 10 % l'últim amb un gradient negatiu del deu per cent cada any. Presentar la sol·licitut a l'Ajuntament abans de tres mesos després de la finalització de

Manresa    25 %
Bonificació d el'impost sobre béns immobles durant 2 anys per aquelles instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en l'àmbit residencial. Presentar la sol·licitut a l'Ajuntament dle municipi

Sabadell    50 %
Bonificació durant 3 anys per aquelles obres d'instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en l'àmbit residencial. Presentar la sol·licitut simultàniament a la llicència d'obres

St Boi del 
Llobregat
50 %
Bonificació durant 3 anys per a instal·lacions d'autoconsum residencial en l'ambit residencial. Presentar la sol·licitut a l'Ajuntament abans de sis mesos després de la finalització de l'obra

Ripollet      50 %
Bonificació durant 5 anys per a lles instal·lacions d'autoconsum en l'àmbit residencial. També per a sistemes d'estalvi d'aigua. Presentació de la sol·licitut abans del 31 de desembre de l'excercici anterior a l'avantatge fiscal

Solsona     50 %
Bonificació de la meitat de l'impost durant 3 anys per aquelles instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en l'àmbit residencial. Presentar la sol·licitut a l'Ajuntament

Soses        25 %
Bonificació durant 5 anys de l'impost sobre béns immobles on s'hi facin obres per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en l'àmbit residencial. Presenta la sol·licitut a l'Ajuntament del municipi

St Cugat   
del Vallès
50 %
Bonificació durant 5 anys per a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en l'àmbit residencial. Aquestes bonificacions seran del 5 % per a cada participant en instal·lacions de consums col·lectius. També serà del 5 % per instal·lacions en naus, equipaments i polígons

St Pere de
Ribes
50 %
Bonificació del 50 % de l'impost per a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en l'àmbit residencial. En aquest municipi també es bonificarà aquells habitatge que tinguin instal·lacions de producció energètica eòlica o a partir de biomassa

Sta Coloma
de Gramanet
50 %
Bonificació durant 3 anys per instal·lacions d'autoconsum residencial. Presentació de la sol·licitut a l'Ajuntament del municipi abans de tres mesos després de la finalització de l'obra

Sta Perpètua
de Mogoda
50 %
Bonificació durant 3 anys per instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic residencial. La sol·licitut s'ha de fer a l'Ajuntament del municipi. La bonificació no superarà els 300 €/any

Tàrrega     20 %
Bonificacions del 15 % al 20 % per a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic residencial en edificis de nova construcció o edificis ja existents respectivament

Terrassa    50 %
Bonificació durant 3 anys del 50 % en cas d'activitats empresarials i residencials unifamiliars. Del 5 % en residencial plurifamiliar. La instal·lació ha de cobrir un mínim del 30 % de la demanda energètica de l'espai

Viladecans 50 %
Bonificació durant 3 anys del 50 % per instal·lacions d'autoconsum residencial. La instal·lació ha de cobrir un mínim del 60 % de la demanda energètica de l'habitatge

Vilafranca
del Penedès
50 %
Bonificació durant 5 anys per a isntal·lacions d'autoconsum residencial

Vic             50 %
Bonificació durant 3 anys per a l'autoconsum residencial. Presentació de la sol·licitut abans de tres mesos després de la finalització de l'obra. Bonificació amb caràcter retroactiu per a instal·lacions fetes a partir de l'any 2017

Aquests avantatges sobre l'IBI tindran condicionants com ara la homologació per l'administració corresponent dels col·lectors solars o la impossibilitat d'aprofitar-se d'aquestes bonificacions si l'obra de la instal·lació és obligatòria segons la normativa. D'altra banda val a dir també que molts altres municipis també ofereixen descomptes sobre l'impost de construccions, instal·lacions o obres (ICIO) en cas que es tracti d'una instal·lació de sistemes de producció d'energia renovable. 
 

Últimes Notícies